Ongemerkt gevolgd worden door een privédetective van de radio, volg jij het nog?

In 1997 bedacht John de Mol Big Brother: een programma waarbij de inwoners van het huis dag en nacht gefilmd werden bij hun doen en laten. Overal. Alleen niet in de douche en op het toilet. Inmiddels is het concept wereldwijd en in vele vormen op de televisie verschenen. De programma’s hebben een ding gemeen: de kandidaten gaven zich vrijwillig op. Of misschien gaf een vriend ze op, maar dan gingen ze uiteindelijk tenminste vrijwillig dat huis in. En is dat nou net waar het bij het nieuwe programma van Qmusic aan ontbreekt: toestemming?

De Uitverkorene

De Uitverkorene, het programma van Qmusic ziet er als volgt uit. Iedereen woonachtig in Nederland en ouder dan 18 jaar, loopt de kans gevolgd te worden door een privédetective. Je meldt je niet aan voor dit programma, je wordt uitgekozen. Als jij de uitverkorene bent, verzamelt de privédetective gegevens over je leven. Op de radio en via sociale media kanalen worden dan hints gegeven over jou. Via deze hints kan jij erachter komen of je aan het profiel van de uitverkorene voldoet. Heb je het vermoeden dat jij degene bent die aan het profiel voldoet, dan kan je via de gezichtsscanner in de Qmusic app checken of jij daadwerkelijk de uitverkorene bent. Je identiteit, alleen je voornaam, wordt dan bekend gemaakt na toestemming van jou als uitverkorene. De eerste van drie uitverkorenen heeft zich inmiddels gemeld en heeft daarmee een prijs van 10.000 euro gewonnen.

En de privacy dan?

Wanneer je mensen op straat vraagt of ze het erg vinden wanneer ze, zonder toestemming, gevolgd worden door een detective bureau, vinden de meeste mensen dat waarschijnlijk niet oké. Als je ze vertelt dat ze daarmee 10.000 euro kunnen winnen, zullen veel van hen het opeens een stuk minder erg vinden.

Wettelijk gezien zijn er bovendien meerdere gronden op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Toestemming is daarbij zeker niet altijd verplicht. De belangrijkste vraag in deze casus is dus of er een grond is op basis waarvan Qmusic een detectivebureau kan inschakelen om gegevens te verzamelen van een natuurlijk persoon.

De spelvoorwaarden van de Uitverkorene vermelden:

“De Uitverkorene is – onder toezicht van een officieel vergunninghoudend Recherchebureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, genaamd Strongwood, met vergunning POB809 – random geselecteerd. Deze kandidaat heeft geen weet van deelname, maar zal eerst akkoord moeten gaan met de daarbij samenhangende voorwaarden van deze Actie alvorens hij/zij een gezichtsscan in de app kan uitvoeren. Strongwood heeft gecontroleerd en geaccepteerd dat De Uitverkorene geen werknemer is van Qmusic en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of familieleden.”

Je geeft de toestemming pas wanneer de gegevens al verzameld zijn. De spelvoorwaarden geven daarmee geen uitsluitsel over de grond waarop in de eerste plaats gegevens konden worden verwerkt. Een overeenkomst is er (nog) niet, dus die grond valt ook af.

Heeft Qmusic dan een belang om dit te doen? Een economisch bedrijfsbelang? Daarvoor dient een afweging gemaakt te worden. Bij die afweging, tussen de inbreuk op de privacy van de persoon en het belang van Qmusic, is ook van belang of de persoon kan verwachten of redelijkerwijs kan weten dat zijn gegevens worden verwerkt. Dat is toch lastig als je heimelijk gevolgd wordt.

Bepalend kan ook zijn of er een minder ingrijpende mogelijkheid voorhanden is, dan het volgen van onwetende personen. Je kunt het spel natuurlijk spelen met mensen die zich hebben aangemeld voor de Uitverkorene. Of misschien kan Qmusic wel een database aanleggen met kandidaten of luisteraars die voor acties benaderd mogen worden. Dat is wel minder spannend natuurlijk. Daarbij heeft Qmusic nu de mogelijkheid alle volwassen Nederlanders te overtuigen om de app te downloaden, om erachter te komen of zij misschien 10.000 euro hebben gewonnen. Marketingtechnisch een goede deal voor 3 keer 10.000 euro.

Conclusie?

Tenzij Qmusic een sterke belangenafweging op grond van het gerechtvaardigd belang kan laten zien, denk ik niet dat de verzameling van persoonsgegevens door een detectivebureau voor amusementsdoeleinden gerechtvaardigd is.

Wel houdt Qmusic rekening met het publiceren van persoonsgegevens voor het grote publiek. De hints zijn dusdanig algemeen dat iemand die uiteindelijk geen toestemming geeft voor publicatie, wellicht niet herkend zal worden. Na het publiceren van een hint wordt de persoonlijke informatie door het detective bureau verwijderd. Ook wordt alleen de voornaam gepubliceerd bij het winnen van de show, en dan alleen na toestemming van die persoon. Toestemming wordt gegeven bij het uploaden van de foto in de app en voorafgaand aan het moment van winnen op de radio. Meldt de winnaar zich niet, dan wordt het profiel na de show weer verwijderd.

Qmusic heeft er dus best veel aan gedaan om ervoor te zorgen dat de privacy van een gevolgde persoon uiteindelijk gewaarborgd blijft. Zonder een hele sterke verwerkingsgrond en daarbij behorende afweging voor een rechter alleen niet genoeg, zo verwacht ik.

Imke.

Dit bericht is eerder op Privacy-web.nl verschenen.

Blockchain vs. de AVG: strijdig of compliant?

jewelry-420018_1920.jpg

De blockchain wordt gezien als dé nieuwe toepassing op allerlei uiteenlopende gebieden. Het zou een oplossing kunnen zijn voor veel bestaande problemen en kan nieuwe inzichten geven ten aanzien van de benadering van bestaande processen. Het zet geldtransacties, logistiek en fraudebestrijding in een nieuw daglicht, en zelfs klimaatverandering zou kunnen worden opgelost met behulp van de blockchain.

De blockchain is een openbare database, die gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen en te distribueren naar een groot aantal partijen voor wie de data zichtbaar is. Doordat een transactie pas tot stand komt wanneer deze voldoet aan de regels die een partij vereist en de transactie door technologie gevalideerd kan worden, kunnen er transacties gesloten worden zonder menselijke tussenkomst. Of, zoals in het geval van de crypto currency, zonder tussenkomst van een traditionele bank. De in de ketting vastgelegde transactiegegevens zijn altijd te raadplegen en zullen niet meer verdwijnen. Dat maakt de blockchain een geliefde toepassing voor transacties: het is een transparante methode en lijkt niet of moeilijk te manipuleren.

De blockchain en persoonsgegevens

Wanneer een blockchain persoonsgegevens bevat, is de AVG van toepassing. De gegevens die in de blockchain worden gebracht, zullen daar nooit meer van verdwijnen. De data is daarbij ook niet aanpasbaar. De kracht van de blockchain, namelijk een ondoorbreekbare en controleerbare ketting die niet te manipuleren is, zou daarom wel eens strijdig kunnen zijn met de AVG wanneer er persoonsgegevens in de blockchain worden gebracht.

De CNIL, de Franse toezichthouder, heeft op 6 november een artikel uitgebracht over de blockchain in relatie tot persoonsgegevens1. Ze presenteert daarin concrete oplossingen voor partijen die de blockchain als onderdeel van hun dataverwerking willen inzetten.

De blockchain en accountability

De blockchain is onomkeerbaar en leent zich daarmee perfect voor het aantonen van bijvoorbeeld toestemming. Daarbij kan het inzicht geven in verwerkingen van persoonsgegevens en deze verwerkingen vastleggen. Het leent zich daarmee perfect voor de ontwikkeling van oplossingen die toestemming kunnen aantonen of een verwerkingsregister bijhouden.

Verder kan gedacht worden aan vastlegging van het incidentenregister en versiebeheer van cookie- en privacy statements. Met behulp van die laatste kan er altijd aangetoond en gecontroleerd worden met welke versie van het statement de consument akkoord is gegaan. Dit zou een goed mechanisme zijn voor onder andere de toezichthouder, maar ook voor de accountant.

Strijdigheid met de AVG

Er zijn echter ook gebieden van de blockchain technologie die extra aandacht behoeven. Denk aan internationale doorgifte van data. Een blockchain is niet plaatsgebonden, waardoor het extra moeilijk is om de blockchain te beperken tot doorgifte binnen de EU of om aanvullende afspraken te maken. Een tweede moeilijkheid kan liggen in het ‘right to be forgotten’. Het is niet mogelijk persoonsgegevens van de blockchain te verwijderen. Dit recht kan onmogelijk worden ingeroepen door een betrokkene.

De CNIL geeft daarom aan dat iedere partij die blockchain technologie wil inzetten voor verwerkingen, privacy by design toe dient te passen. Er moet gekeken worden of de blockchain toepassing noodzakelijk is, of dat er wellicht een andere, minder indringende oplossing voorhanden is. Ook dient daarin meegenomen te worden welk type blockchain wordt gebruikt: een publieke blockchain heeft een grotere impact op de bescherming van persoonsgegevens dan een besloten blockchain2. Of de blockchain technologie strijdig is met de AVG wordt volledig bepaald door de mogelijke risico’s op de rechten en vrijheden van het individu. En is daarmee afhankelijk van verschillende factoren zoals het type blockchain dat gebruikt wordt, welke data er wordt opgeslagen en welke partijen deze allemaal kunnen inzien. De algemene noot die de CNIL maakt is dat het belangrijk is geen persoonsgegevens in ‘clear text’ op een blockchain op te slaan.

Strijdig of compliant?

Op het moment dat er persoonsgegevens op de (publieke) blockchain worden gezet, lijkt deze vanaf dat moment strijdig met de AVG te zijn. Dit komt omdat bepaalde rechten die het data subject op grond van de AVG heeft, niet nagekomen kunnen worden. Omdat data op de blockchain niet te veranderen is, is een beroep op het recht op rectificatie uitgesloten. Althans, niet zonder dat de eerdere data verdwijnt. Omdat de data op de blockchain niet te verwijderen is, wordt ook een beroep het recht op vergetelheid een onbegonnen zaak.

Afhankelijk van de toepassing van de blockchain kan deze technologie echter ook ingezet worden ten behoeve van accountability. De technologie kan gebruikt worden om incidenten bij te houden, accuraat versiebeheer van privacy- en cookiestatements, het aantonen van toestemming en zo zijn er meer toepassingen waar je de blockchain kunt gebruiken voor compliance doeleinden, zonder het verwerken van persoonsgegevens op de blockchain.

 

 Imke 

Dit artikel is ook verschenen op privacyweb.nl 

  1. CNIL. (2018). The blockchain in the context of personal data. Geraadpleegd van https://www.cnil.fr/en/blockchain-and-gdpr-solutions-responsible-use-blockchain-context-personal-data
  2. Een derde variant van de blockchain is de ‘permissioned blockchain’. In een permissioned blockchain zijn de regels vastgelegd met betrekking tot wie er mogen deelnemen aan het validatieproces, wie er transacties mogen registreren etc.

Ik heb alleen b2b klanten, moet ik dan aan de AVG voldoen?

block-chain-2853050_1920

Er wordt in alle berichtgeving rondom de GDPR¹ veel gesproken over rechten van burgers, individuen, consumenten etc. Dat betekent echter niet dat de AVG alleen van toepassing is op b2c bedrijven. Verwerk je persoonsgegevens, dan moet je aan de verplichtingen uit de GDPR voldoen. Onder ‘persoonsgegeven’ wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”).

Wat is identificeerbaar?

Een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, wordt beschouwd als identificeerbaar: overledenen en rechtspersonen vallen hier dus buiten.

Hoe zit het dan met bedrijfsgegevens?

Een e-mailadres zoals info@bedrijfx.nl , is geen persoonsgegeven. Maar het e-mailadres voor.achternaam@bedrijfx.nl, is weer wél een persoonsgegeven: het e-mailadres identificeert namelijk de persoon achter het adres. Gegevens die naar een (natuurlijke) persoon verwijzen, zijn dus persoonsgegevens en dat gaat niet alleen om bedrijven die zich op consumenten richten. Verwerk je overzichten met gegevens van accountmanagers van je klanten of bewaar je gegevens van b2b klanten in je contractsysteem en betaalsysteem, dan vallen die verwerkingen onder de reikwijdte van de GDPR.

Mag ik mijn b2b klanten dan ook niet mailen zonder optin?

De vraag die ziet op (zakelijk) e-mailen is geen AVG gerelateerde vraag maar eentje die valt onder de Telecommunicatiewet². Ook voor zakelijk e-mailen heb je toestemming, oftewel een (soft) opt-in nodig. Er bestaat nog wel eens verwarring met algemene bedrijfsemailadressen: berichten naar algemene bedrijfsemailadressen zoals ‘info@bedrijf.nl’, mogen namelijk wel zonder toestemming, zonder opt-in gestuurd worden.

B2b onder AVG

Kortom, ben je verwerker van zakelijke gegevens die verder gaan dan alleen het algemene bedrijfsemailadres, dien je te voldoen aan de GDPR. En ook bij het e-mailen van je klanten en/of prospects dien je regelgeving zoals de Telecommunicatiewet in acht te nemen.

Imke.

  1. de AVG en GDPR worden door elkaar gebruikt, maar zien op dezelfde wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de Nederlandse variant van de General Data Protection Regulation;
  2. De Telecommunicatiewet wordt binnenkort vervangen door de Europese variant, de e-Privacy verordening;

Sportcontributie innen: valt de automatische incasso onder de AVG?

karate-1665747_1920.jpg

De verordening is van toepassing op alle verwerkingen van ‘persoonsgegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Onder ‘verwerking’ wordt verstaan een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het vastleggen, verzamelen, ordenen, opslaan, raadplegen etc. Dit is terug te vinden in artikel 4 van de AVG. Een ledenadministratie valt daarmee onder de toepassing van de AVG.

Wat betekent dat?

Dat een ledenadministratie onder de AVG valt, betekent dat sportverenigingen – net zoals ze dat al moesten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens – zich moeten houden aan een bepaald beschermingsniveau ten opzichte van hun ledenadministratie. Best lastig, want meestal wordt een bestuur van een sportvereniging gevormd door vrijwillers die daarnaast gewoon een baan hebben. Anderzijds, de ledenadministraties van verenigingen bevatten veel gegevens: namen, (email-)adressen, geboortedatums, rekeningnummers etc.

De ledenadministratie moet dus op een veilige server staan opgeslagen (liefst binnen de EU), mag niet voor iedereen toegankelijk zijn en gegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is. Vraag als sportclub aan je leden dan ook alleen die gegevens die nodig zijn om een ledenadministratie bij te houden. Is er een omgeving waar de leden kunnen inloggen, dan moet dat een omgeving zijn waar ieder lid een eigen account heeft, beschermd met een wachtwoord. Als de leden via het account hun eigen gegevens up to date kunnen houden, is ook voldaan aan het vereiste dat gegevens compleet en accuraat zijn.

Automatische incasso

De automatische incasso zelf valt niet onder de AVG, maar bij het aanbieden van een automatische incasso hoort een machtiging en bij die machtiging worden altijd persoonsgegevens gevraagd om de identiteit te verifieren. Zorg er daarom voor dat leden in hun account – dat beschermd is door een wachtwoord en niet voor anderen toegankelijk – een machtiging kunnen geven.

Rekeningnummer controleren

Wat als je als sportclub de contributie ieder jaar via een automatische incasso int en je voor het komende jaar de rekeningnummers wilt controleren? In een e-mail vraag je de leden om het rekeningnummer in hun account te controleren, maar niemand neemt de tijd om dat ook even te doen. Een hoop frustratie ieder jaar omdat er altijd wel een paar rekeningnummers zijn gewijzigd. Mag je ter controle dan een gepersonaliseerde e-mail met daarin het rekeningnummer sturen? Een dergelijke e-mail valt onder de reikwijdte van de AVG en je bent bezig met een verwerking van gevoelige gegevens, namelijk het bankrekeningnummer en bijbehorende naamstelling. Alleen door middel van het tonen van de laatste drie cijfers zou je dit eventueel kunnen doen, maar wenselijk is het natuurlijk niet.

Hoe dan?

Een automatische incasso lijkt een makkelijke manier om snel en makkelijk contributie te innen, in plaats van de leden te vragen dit over te maken. Het brengt uiteindelijk echter een hoop gedoe met zich mee, doordat je opeens over gevoelige gegevens en machtigingen beschikt waar allemaal verplichtingen voor gelden. Daarnaast mag je deze gegevens niet ter controle e-mailen. De AVG tracht controle over persoonsgegevens ‘terug te geven’ aan de burger, daarom misschien toch terug naar het door de leden zelf laten overmaken?

Dit bericht kwam tot stand doordat ik een e-mail ontving van mijn sportclub met daarin mijn volledige rekeningnummer vermeld.

Je vingerafdruk afgeven bij de sportschool?

Een lezer vertelde mij dat zij bij het aanmelden bij haar nieuwe sportschool werd gevraagd om haar vingerafdruk te registreren. Zo kan je bij binnenkomst direct door het poortje, zonder dat je hoeft te denken aan dat vervelende pasje dat iedereen steeds vergeet. Zij vroeg mij: mag dat wel?

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt hier over het volgende: 

“Uw sportschool kan u vragen uw vingerafdruk af te staan. Bijvoorbeeld voor toegangscontrole. Maar u bent niet verplicht uw vingerafdruk af te staan.

Toestemming

Uw sportschool mag uw vingerafdruk gebruiken als u hiervoor toestemming geeft. Maar dit mag alleen als de sportschool een goede reden heeft om uw vingerafdruk te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de sportschool u hiermee makkelijker kan identificeren.

De sportschool moet u daarbij de mogelijkheid bieden om uzelf op een andere manier te identificeren. Bijvoorbeeld door uw identiteitsbewijs te laten zien of een toegangspas te gebruiken.

Beveiligen vingerafdruk

De vingerafdruk zelf mag niet worden opgeslagen, alleen in de vorm van een versleutelde code. Met deze code kan de sportschool nagaan of u het bent. Uit zo’n code kan niemand uw vingerafdruk afleiden. De sportschool is wettelijk verplicht het systeem dat de code op deze manier opslaat goed te beveiligen.”

GDPR

Onder de GDPR (AVG) wordt de vingerafdruk apart benoemd, als biometrisch gegeven. Een biometrisch gegeven is ‘uniquely identifying’ en daarmee een direct gevoelig persoonsgegeven.

En de sportschool zelf?

Als sportschool wil je graag zo hip mogelijk zijn en de beste service aan je klanten bieden. Maar sta er wel bij stil dat dit speciale gegevens zijn die je aan het verwerken bent. Dit betekent dat je systemen hier goed op ingericht moeten zijn, maar dat ook je personeel op de hoogte moet zijn van de verwerkingen die plaatsvinden en hoe die goed en veilig gebeuren. Je bent als sportschool meteen aan strengere wetgeving onderworpen wanneer je deze gegevens verwerkt.

Niet afgeven of niet vragen?

Als klant bij de sportschool zou ik mijn vingerafdruk niet afgeven. Ik zou er niet zomaar gerust op zijn dat een sportschool dusdanig beveiligde systemen heeft: het is een sportschool en de core business van een sportschool ligt ten slotte bij het sporten. Als klant mag je je ook op een andere manier identificeren.

Als sportschool zou ik me ver weg houden van de verwerking van biometrische gegevens. Je haalt je hier strenge wetgeving met bijbehorende vereisten op de hals. De publiciteit die komt met een hack of een lek deelt rake klappen uit.

Imke.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie

Moet Leen Bakker hoogslaper leveren?

Afgelopen week werd via de website van Leen Bakker een hoogslaper aangeboden voor 24 euro. Een hoogslaper die normaal 319 euro kost. Volgens de meubelzaak ging het om een technische fout, maar inmiddels waren er al meer dan duizend bedden besteld. De NOS kopt vanmorgen dat ruim duizend mensen zich gemeld hebben bij een juridisch adviesbureau om het bed alsnog voor deze prijs geleverd te krijgen. Volgens het adviesbureau staan de klanten in hun recht. Maar is dat ook zo?

Had de klant het kunnen weten?

Kan de consument weten dat een prijs niet klopt, bijvoorbeeld omdat deze te mooi is om waar te zijn, dan kan deze prijs niet altijd afgedwongen worden. De webwinkel kan dan verzoeken om het resterende bedrag bij te betalen of de consument het betaalde bedrag terugbetalen. En echt niet alle webshops zijn volledig geautomatiseerd, dus dit soort fouten worden gewoon gemaakt. Is de weergegeven prijs echter wel een aannemelijke prijs, dan zal de webshop het product gewoon voor die prijs moeten leveren. Dat betekent dat als de consument redelijkerwijs mocht verwachten dat de aanbieding klopt, hij recht heeft op levering.

Koopjes in de media

Het bed bij Leen Bakker is niet het eerste voorbeeld waarbij dit gebeurt. Denk aan de gratis taarten die bij Hema te bestellen waren of de breedbeeld TV bij Wehkamp. Dit veroorzaakte een stormloop op de website en ophef in de media. Onder druk van de media zie je dan dat de webwinkel vaak toch (een gedeelte) van de bestellingen levert. De taartenstunt van de Hema leverde veel publiciteit op, al was dat volgens de webwinkel toch echt niet de bedoeling.

Koopjesjager

Dat de consument ook steeds slimmer wordt, is te zien aan fora en groepen op Facebook waar deze koopjes massaal worden gemeld. De vraag is dan natuurlijk of daar de ‘fout’ wordt gemeld of de hele goede deal. En of de consument het dus al had kunnen aanvoelen dat het niet klopte.

Aliter Melius

Aliter Melius, het juridisch adviesbureau dat gedupeerden via haar site oproept zich te melden, is er zeker van dat de consumenten in hun recht staan en dat Leen Bakker het bed gewoon moet leveren. Zij vermoedt dat er sprake is van opzet en dat Leen Bakker heel veel bezoekers naar haar site heeft willen lokken. Leen Bakker staat er om bekend dat zij artikelen voor bodemprijzen verkopen. Er zou ook een advertentie van Leen Bakker voor het betreffende bed op Marktplaats en Facebook hebben gestaan. Aliter Melius is voornemens om desnoods de gang naar de rechter te maken.

Ik vraag me af ze dit zal lukken. Als er inderdaad sprake is van opzet dan zal Leen Bakker de hoogslaper voor de aangeboden prijs moeten leveren. Maar dat is nog niet zo makkelijk aan te tonen. Een (geautomatiseerde) advertentie op Facebook of Marktplaats is daar in ieder geval niet voldoende voor.

 

  • zie hier het artikel op de NOS.
  • kijk het optreden van Aliter Melius bij Eva Jinek hier terug.
  • vergelijking fout Leen Bakker via Radar. Lees ook de commentaren onder het stuk!

Update 2 oktober 2017

LeenBakker hoeft de prijsfout niet recht te zetten en het product niet voor de lage prijs aan te bieden. De consument had kunnen weten dat het aanbod te mooi was om waar te zijn. De consumenten hebben het aanbod gehad de hoogslager met 40% korting alsnog aan te schaffen.

https://nos.nl/artikel/2195844-leen-bakker-hoeft-goedkope-bedden-niet-te-leveren.html

Spel of kansspel?

cube-689619_1920

Een kansspel organiseren mag alleen als je daar een vergunning voor hebt. Een kansspel organiseren ter promotie van je bedrijf of product mag, wanneer je je houdt aan de gedragscode promotionele kansspelen. Maar wanneer is iets nou een kansspel?

Aanwijzing van winnaar door kansbepaling

Als de aanwijzing van de winnaar geschiedt door enige vorm van kansbepaling, is er sprake van een kansspel. Bij een loterij, trekking en een sweepstake is dat onder andere het geval. Een sweepstake is bijvoorbeeld een wedstrijd waar het winnende nummer van tevoren al bekend is en daarna onder de dop van een fles frisdrank is geplaatst. De koper die de fles met het winnende nummer koopt, wint de prijs.

De leukste foto op social media

Een actie waarbij het draait om subjectiviteit, dus de meeste likes op Facebook of de mooiste foto op Instagram, valt niet onder de noemer ‘kansspel’. Om het zo eerlijk mogelijk te houden, stel je een onafhankelijke jury aan. De meeste likes zijn natuurlijk te tellen, dus dat is ook een goede manier voor een transparante winactie.

Winactie op social media

Houd er wel rekening mee dat wanneer je een dergelijke winactie uitzet op een medium zoals Facebook of Instagram, zij hun eigen gedragsregels hebben omtrent dergelijke acties. Zo verbiedt Facebook het gebruik van ‘share, like & win’ om hun gebruikers te beschermen tegen ‘vervuiling’ van de tijdlijn. En dien je altijd aan te geven dat een winactie niet goedgekeurd, gesponsord of beheerd wordt door Facebook. Zie ook mijn eerdere bericht daarover. Check dus altijd de algemene voorwaarden van het medium waar je de winactie uit wil zetten!

Voorwaarden

Niet verplicht, maar wel zo handig om op het moment dat je een winactie start ook een landingspagina aan te maken met meer informatie over de winactie. Je kunt daar duidelijk neerzetten wat de voorwaarden zijn om deel te nemen, wat de prijzen zijn en wanneer de winnaar bekend wordt gemaakt. Moet of wil je een minimumleeftijd voor deelname stellen, vermeld dat dan ook duidelijk. Daar voorkom je later klachten mee.

Succes!

Imke.

Weet jij waar reclame aan moet voldoen?

advertisement-586132_1920

Albert Heijn is op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie. Zij heeft in strijd gehandeld met de Nederlandse Reclame Code (NRC) door het weggeven van een gratis blikje bier bij de bestelling. Een klant heeft daarover een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. En wat de voorzitter van de commissie ook aanstipt: dergelijke grote ondernemingen als Albert Heijn en Bavaria zouden van deze regels op de hoogte moeten zijn.

Maar weet jij als beginnende ondernemer waar je promoties en advertenties allemaal aan moeten voldoen?

De reclameregels voor de Nederlandse markt zijn vast gelegd in de NRC. De regels zijn voortgekomen uit het bedrijfsleven: we zijn het allemaal mee eens dat reclame aan deze standaarden zou moeten voldoen.  Zowel burgers als bedrijven kunnen klachten hierover indienen bij de Reclame Code Commissie. Deze ziet toe op naleving van de code.

Adverteer je ook in andere landen dan kan het zijn dat daar weer andere regels gelden. Laat je dus goed adviseren!

Wat voor soort regels zijn opgenomen in de NRC?

Er staan regels in de NRC over adverteren via social media, over kansspelen, alcohol en eten. De Reclamecode Social Media zegt bijvoorbeeld dat in posts altijd duidelijk moet zijn dat het om reclame gaat. Daarom zie je bloggers bijvoorbeeld de hashtags #spon of #sp gebruiken. Zo wordt de klant niet misleid door zogenaamde recensies die in werkelijkheid gesponsord zijn.

In alcoholreclames mag niet naar voren komen dat het overmatig gebruiken van alcohol stoer zou zijn en er moet altijd bij staan dat je 18 jaar of ouder moet zijn. Hier wordt de minderjarige consument beschermd.

Vergeet ook Facebook niet!

Maar vergeet Facebook niet als je daar adverteert: Facebook heeft aanvullende eigen regels waar reclame en gesponsorde posts aan moeten voldoen. Meer weten? Kijk dan in het Facebook advertentiebeleid.

Conclusie

Je hoeft heus niet alle regels uit je hoofd te leren. Heb je waarschijnlijk ook geen tijd voor. Maar besef je wel dat op het moment dat je met bepaalde (gevoelige) producten zoals alcohol of cosmetische ingrepen adverteert , hier regels bij komen kijken. Adverteer je ook in het buitenland, laat je dan adviseren.

Lees de uitspraak van Albert Heijn hier.

Vind hier de regels van de Nederlandse Reclame Code.

Aanvaring vogel? Geen schadevergoeding

sky-960097_1280

Vogel in de motor; overmachtsituatie
Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat er geen schadevergoeding uitgekeerd hoeft te worden bij een aanvaring van het vliegtuig met een vogel. Zie de NOS voor het volledige artikel

Vogel ín het vliegtuig?
Ik ben benieuwd hoe het zit met een vogel ín het vliegtuig. Daar had ik namelijk mee te maken op een vlucht van Dubai naar Hongkong. Had voorkomen kunnen worden, toch?

Overmachtsituatie?
Lijkt mij geen overmacht situatie, zeker niet als je gezien zou hebben op welke manier getracht werd de vogel te vangen. Dit had géén 5 uur hoeven duren. Met een net had je hem volgens mij zo gevangen. Nu werd echter iedere bagagebak waar de vogel achter zat van het plafond geschroefd, en stonden 5 personen te kijken of de vogel er dan misschien achter zou zitten. Helaas had ik ook geen net in mijn handbagage 🙂

Vergoeding?
Het zou mooi zijn als deze vertraging gecompenseerd wordt. Wordt vervolgd!

Imke.